Nowe metody dla ucznia wygody

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe metody dla ucznia wygody.

Projekt Nowe metody dla ucznia wygody realizowany jest w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności kształcenia poprzez wprowadzenie innowacyjnych form nauczania. Założeniem projektu jest:

  • wyrównanie dysproporcji edukacujnych
  • podniesienie umiejętności praktycznych
  • wzrost umiejętności informatycznych poprzez kursy ECDL
  • zwiększenie świadomości kształtowania kariery zawodowej
  • podniesienie efektywności kształcenia w ramach nowej podstawy programowej

Projekt obejmuje wsparcie 140 uczniów Technikum nr 2  kształcących się na kierunkach technik informatyk, logistyk, handlowiec i organizacja reklamy  z klas pierwszych i drugich. Wszystkie grupy będą 8 osobowe. Ponadto 20 uczniów odbędzie staże zawodowe. Stażyści otrzymają stypendium oraz zwrot kosztów dojazdu.

W ramach projektu zostanie zakupione:

 • wyposażenie pracowni do projektowania i montażu sieci komputerowych (szafy dystrybucyjne, switche, routery, punkty dostępowe Wi-Fi, bramki VoIP, telefony VoIP, narzędzia montażowe, urządzenia pomiarowe)
 • komputery do pracowni sieciowych systemów operacyjnych oraz stoliki i krzesła komputerowe
 • komputery oraz wyposażenie montażowe i diagnostyczne do pracowni urządzeń techniki komputerowej
 • laboratorium logistyczne (urządzenia, programy, meble, laptopy)
 • projektory multimedialne
 • tablica interaktywna
 • wyposażenie pracowni praktycznej nauki sprzedaży (kasy fiskalne, wagi etykietujące, czytnik kodów, drukarka kodów, tester banknotów)
 • laboratorium języka angielskiego (stanowiska uczniowskie, panel sterowania nauczyciela, oprogramowanie)
 • tablety na zajęcia matematyczne wraz z oprogramowaniem specjalistycznym
 • Komputery do każdej pracowni (dziennik elektroniczny)
 • oraz wiele innego sprzętu

http://web.archive.org/web/20210923074914/https://efs2014.zseh.pl/index.php/start