Nowy zawód na miarę potrzeb

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych od 01.04.2017 r. realizuje projekt p.n. Nowy zawód na miarę potrzeb dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej: Kadry dla gospodarki i działania: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Realizowany projekt pozwoli lepiej dopasować system kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia uczennic i uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:

  • wprowadzenie nowego kierunku kształcenia – technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
  • przygotowanie kadry pedagogicznej do nauczania w tym zawodzie poprzez organizację szkoleń, kursów i studiów podyplomowych,
  • doposażenie szkoły w środki i materiały dydaktyczne.

W efekcie realizacji projektu szkoła wzbogaci swoją ofertę edukacyjną, młodzież, będąca absolwentami tego kierunku będzie lepiej przygotowana do podjęcia pracy zaś pracodawcy zyskają pracownika wykwalifikowanego zgodnie ze swymi potrzebami.

W wyniku realizacji projektu:

  • zostanie utworzony nowy kierunek kształcenia,
  • zostanie przygotowana kadra nauczycielska (specjaliści przedmiotów zawodowych);
  • szkoła zyska sprzęt, który będzie wykorzystywany na lekcjach przedmiotów zawodowych;
  • w szkole powstaną nowe pracownie, ułatwiające organizację procesu nauczania.