REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
w Zespole Szkół Ekonomiczno Handlowych W Olsztynie

I. Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r (Dz. U. z 1996 Nr 67,poz.329) wraz z późniejszymi zmianami.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r w sprawie praktycznej nauki zawodu
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 4. Kodeks pracy
 5. Statut szkoły

II. Postanowienia ogólne:

 1. Praktyczną naukę zawodu w postaci praktyk zawodowych realizuje się u pracodawców na podstawie umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwami a Dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomiczno Handlowych.
 2. Praktyczną naukę zawodu w postaci zajęć praktycznych w ZSZ zawodowej realizuje się na podstawie umów zawieranych pomiędzy rodzicem (uczniem) a pracodawcą, gdzie uczeń ZSZ nabywa status „pracownika młodocianego”
 3. Miejsce odbywania praktyki zawodowej organizuje kierownik praktycznej nauki zawodu.
  Uczeń mieszkający na stałe poza Olsztynem może wskazać kierownikowi pracodawcę w miejscu stałego zamieszkania na 2 miesiące przed terminem planowanej praktyki. Pozwolenie na odbycie praktyki w miejscu wskazanym przez ucznia można uzyskać, jeżeli wskazany pracodawca wyrazi zgodę na przyjęcie praktykanta i zapewni realizację programu praktyk.
 4. Praktyki zawodowe uczniów są organizowane w czasie całego roku szkolnego, w szczególnych przypadkach również w okresie ferii letnich i zimowych.W przypadku organizowania praktyk zawodowych w czasie ferii letnich odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki. Terminy praktyk zawodowych w danym roku szkolnym określa harmonogram praktyk zawodowych
 5. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych praktyk określa program nauczania dla danego zawodu.
 6. Dobowy wymiar czasu pracy uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin dziennie, natomiast uczniów w wieku powyżej 16 lat 8 godzin dziennie.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin zajęć praktyki zawodowej, nie dłużej jednak niż 12 godzin.
 8. Praktyka zawodowa może być organizowana w systemie zmianowym, z tym, że w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może przypadać w porze nocnej.
 9. Praktyka zawodowa uczniów jest prowadzona indywidualnie lub w grupach. Liczba uczniów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktyki zawodowej.
 10. Podziału uczniów na grupy dokonuje kierownik szkolenia praktycznego, w porozumieniu z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę zawodową.
 11. Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy.
 12. Ostateczna ocena z praktyki zawodowej, zajęć praktycznych jest zatwierdzona przez kierownika szkolenia praktycznego, na podstawie oceny i opinii uzyskanej od pracodawcy oraz dzienniczka praktyk (zeszytu) prowadzonego przez ucznia w trakcie praktyki zawodowej.
 13. Dzienniczek praktyk zawodowych przechowuje uczeń natomiast pozostałą dokumentację szkoła.
 14. Kierownik szkolenia praktycznego może wyrazić zgodę na odbywanie praktyk zawodowych na prośbę ucznia w innych przedsiębiorstwach po przedstawieniu stosownych dokumentów uprawniających przedsiębiorstwo do przyjmowania uczniów.
 15. Za dojazd i powrót z praktyki odpowiedzialność ponosi rodzic.

 III. Cele praktycznej nauki zawodu

 1. Podstawowe cele praktyki
  1. Zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanych wiadomości teoretycznych,
  2. przygotowanie do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji,
  3. Poznanie działalności instytucji i firm funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej,
  4. Zapoznanie się z zakresem, rodzajem usług, ich, jakością i sprzedażą,
  5. Zapoznanie się ze stosowaną dokumentacją i poprawnym jej prowadzeniem,
  6. zdobycie umiejętności prawidłowej nowoczesnej organizacji pracy , poprawnego wykonywania czynności na poszczególnych stanowiskach,
  7. opanowanie umiejętności posługiwania się sprzętem, urządzeniami właściwymi dla zawodu.
  8. Opanowanie umiejętności posługiwania się materiałami informacyjnymi
  9. Wyrobienie nawyków kulturalnej i uprzejmej obsługi klientów,
  10. praktyczne posługiwanie się językami obcymi, jeżeli zaistnieje taka możliwość,
 2. Działania: przede wszystkim uczeń powinien:
  1. Znać zasady funkcjonowania poszczególnych działów zakładu,
  2. obsługiwać podstawowe urządzenia stanowiące wyposażenie techniczne zakładu,
  3. Dostosować się do wymogów organizacji pracy w zespole,
  4. Dostosować się do dyscypliny obowiązującej w zakładzie,
  5. Zorganizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy,
  6. oceniać jakość wykonanej pracy,
  7. przestrzegać zasad BHP, przepisów p.poż. i ochrony środowiska.
 1. Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów określają programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego.

 IV. Obowiązki szkoły

Szkoła ma obowiązek:

 1. Ustalić harmonogram praktyk zawodowych obowiązujący w danym roku szkolnym.
 2. Zorganizować i przydzielić uczniom miejsca praktyk zawodowych w zakładach pracy.
 3. Sporządzić umowy z podmiotami organizującymi szkolenie praktyczne uczniów.
 4. Przeprowadzić spotkanie z uczniami w celu przekazania informacji na temat organizacji i przebiegu praktyki zawodowej.
 5. Nadzorować realizację programu praktyk zawodowych dla danego zawodu.
 6. Współpracować z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę zawodową oraz z opiekunami praktyk zawodowych.
 7. Analizować oceny oraz frekwencję praktyk zawodowych.

V. Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek:

 1. Zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem
 2. Zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami,
 3. Zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,
 4. Zapoznać uczniów z przepisami bhp i p.poż,
 5. Przeszkolić w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie,
 6. Skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy,
 7. Przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk,
 8. Zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną,
 9. Przygotować zaplecze socjalne w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków,
 10. Kontrolować zeszyty praktyk i uzupełniać je o uwagi, opinie i spostrzeżenia.
 11. Zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków łamania postanowień regulaminu praktyk.
 12. Zwolnić ucznia z praktyki, gdy o takie zwolnienie wystąpi Dyrektor szkoły, kierownik szklenia praktycznego,
 13. Utrzymywać stały kontakt z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia szkoły,
 14. Informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.,
 15. Poinformować ucznia o propozycji oceny,
 16. Ocenić praktykę i dokonać wpisu do dzienniczka ucznia wraz z opinią o praktyce w ostatnim dniu trwania praktyk, wypełnić kartę oceny praktyki zawodowej,
 17. Zwrócić uczniowi dzienniczek wraz z oceną, uzasadnieniem i opinią w ostatnim dniu trwania praktyk

VI. Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek:

 1. Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, instruktorów i swoich kolegów.
 2. Przychodzić na zajęcia punktualnie, każdorazową nieobecność usprawiedliwić,
 3. Posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o dopuszczalności do zajęć praktycznych,
 4. Starannie i terminowo prowadzić dzienniczek zajęć zwany dalej zeszytem,
 5. Uważnie słuchać instruktażu nauczyciela (instruktora) i w całej rozciągłości stosować go przy wykonywaniu prac.
 6. Znać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przekazane na odbytych szkoleniach.
 7. Dbać o ubranie robocze, narzędzia pracy i środowisko przyrodnicze oraz obowiązkowo używać odzież ochronną dostosowaną do wykonywanej czynności.
 8. Zgłaszać do prowadzącego zajęcia wszystkie wypadki zaistniałe podczas wykonywania czynności oraz uszkodzenia narzędzi i urządzeń pracy
 9. Zgłaszać do prowadzącego zajęcia zauważone nieprawidłowości oraz zagrożenia, które mogą być niebezpieczne dla uczniów i prowadzących,
 10. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić stan narzędzi, swoje stanowisko pracy i zachować bezpieczny odstęp od innych uczestników tych zajęć,
 11. Po zakończeniu pracy narzędzia i wszelki sprzęt oczyścić i zdać do magazynu.
 12. Dbać o higienę osobistą.

VII. Prawa ucznia

W czasie odbywania praktyki uczeń ma prawo do:

 1. Zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,
 2. Zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy,
 3. Wykonywania zadań wynikających z programu praktyk,
 4. Korzystania z zaplecza socjalnego postaci: pomieszczeń do przebierania odzieży i spożywania posiłków,
 5. Zapoznania z kryteriami oceniania,
 6. Informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itp.
 7. Zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków łamania regulaminu praktyk,
 8. Uzyskania informacji o ocenie praktyki zawodowej i uzasadniania jej,
 9. Uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu ich trwania,
 10. Właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej

 VIII. Kryteria oceniania

 1. Punktualność oraz frekwencja na zajęciach
 2. Przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych.
 3. Posiadany przez ucznia poziom wiedzy z danego tematu
 4. Umiejętności wykorzystania wiedzy w praktycznym działaniu,
 5. Umiejętności organizacyjne,
 6. Stopień zaangażowania w realizację zleconych zadań, przejawianie własnej inicjatywy.
 7. Przestrzeganie dyscypliny pracy, właściwa organizacja stanowiska roboczego,
 8. Poszanowanie i dbałość o narzędzia pracy,
 9. Stopień koleżeństwa, życzliwości i uprzejmości oraz wzajemnej pomocy w grupie
 10. Właściwy stosunek do nauczycieli i instruktorów zawodu.
 11. Właściwy ubiór ucznia dostosowany do pory roku, dbałość o stan i czystość ubrania roboczego,
 12. Prawidłowe, samodzielne i terminowe prowadzenie dzienniczka zajęć.