Charakterystyka zawodów

Technikum

 • technik informatyk
 • technik logistyk
 • technik reklamy
 • technik usług fryzjerskich
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Branżowa Szkoła I stopnia

 • magazynier-logistyk
 • fryzjer
 • klasy wielozawodowe

Technikum nr 2

 

Technik informatyk

Technik informatyk to zawód szerokoprofilowy. Absolwenci technikum informatycznego mają zapewnioną szeroką ofertę pracy. Mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach różnej wielkości i profilu działania jako specjaliści od zarządzania:

 • systemami komputerowymi,
 • sieciami komputerowymi,
 • bazami danych,
 • sprzętem

 Szkoła wyposaża ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do uruchomienia działalności własnej firmy usługowej.

W trakcie 5-letniej nauki zgłębiają tajniki systemów operacyjnych, budowy i naprawy sprzętu, zarządzania bazami danych, obsługi oprogramowania biurowego oraz programowania

Wymagane kwalifikacje psychofizyczne:

 • zdolność koncentracji
 • zdolność samodzielnej nauki
 • umiejętność pracy w zespole,
 • otwartość na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne.
 • operatywność w działaniu,
 • spostrzegawczość,
 • uczciwość,
 • komunikatywność,
 • kultura osobista,

Technik logistyk

   Nauka obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe, np.: podstawy logistyki, ekonomię logistyki, laboratorium magazynowe, laboratorium logistyczno-spedycyjne, dwa języki obce dla logistyków

Technik logistyk to zawód z przyszłością, a szerokość zagadnień omawianych w szkole, pozwala na zatrudnienie w większości działów gospodarki. Absolwent może podjąć pracę w działach logistycznych przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz jednostkach samorządu terytorialnego. Może ubiegać się o uzyskanie certyfikatu Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce.

Wymagane kwalifikacje psychofizyczne:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • otwartość na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne.
 • operatywność w działaniu,
 • spostrzegawczość,
 • uczciwość.

Technik reklamy

   Nauka obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe, np.: podstawy ekonomii, ekonomika iorganizacja przedsiębiorstw, marketing, pracownia technik reklamy, grafika komputerowa, techniki poligraficzne, fotografia reklamowa.

Absolwent kierunku technik organizacji reklamy może być zatrudniony w miejscach pracy, takich jak: agencje reklamowe, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biura ogłoszeń środków masowego przekazu, działy promocji i reklamy środków masowego przekazu, agencje scenariuszowe i studia graficzne, studia produkcyjne, agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations).

Wymagane kwalifikacje psychofizyczne:

 • komunikatywność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej.

 

Technik usług fryzjerskich

   Nauka obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe, np.: technologii fryzjerskiej, rysunku zawodowego i higieny zawodowej.

Absolwent kierunku technik usług fryzjerskich może prowadzić kompleksowe usług doradztwa w dziedzinie stylizacji włosów do:

 • sesji zdjęciowych,
 • kampanii reklamowych,
 • pracy na potrzeby teatru, filmu,
 • teledysków, charakteryzacji,
 • reklam,
 • pokazów mody.

oraz pracować w zakładach fryzjerskich.

Wymagane kwalifikacje psychofizyczne:

 • komunikatywność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu,
 • kreatywność, zmysł artystyczny
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej.

 

Technik grafiki i polografii cyfrowej

   Nauka obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe, np.: Pprzygotowanie materiałów graicznych, projektowanie prac graficznych i publikacji, drukowanie cyfrowe, drukowanie 3D.

Absolwent kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej może znaleźć zatrudnienie w agencjach reklamowych, w firmach wydawniczych i drukarniach cyfrowych. Ponadto absolwent wykształcony w tym zawodzie jest wyposażony w umiejętność tworzenia trójwymiarowych wydruków i może znaleźć zatrudnienie w dziedzinie reklamy internetowej lub prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Jego umiejętności decydują o końcowym wyglądzie książek, czasopism, prospektów i ulotek. Może też uczestniczyć w procesie tworzenia gier komputerowych, stron internetowych, serwisów, a także tworzyć oprawy graficzne różnorodnych imprez i wydarzeń medialnych.

 


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Sprzedawca

   Zawód sprzedawcy należy do grupy zawodów usługowych.

Absolwenci 3-letniej szkoły branżowej przygotowywani są głównie do pracy na stanowisku sprzedawcy. Kontynuując naukę mają szansę zdobycia wykształcenia w 3-letnim technikum.

Wymagane kwalifikacje psychofizyczne:

 • uczciwość,
 • spostrzegawczość,
 • komunikatywność,
 • obowiązkowość,
 • poczucie estetyki,
 • kultura osobista,
 • zrównoważenie emocjonalne,
 • dobra sprawność ruchowa i wytrzymałość fizyczna,
 • umiejętność pracy w zespole.

Fryzjer

   Zawód fryzjera należy do grupy zawodów usługowych. Absolwenci 3-letniej Branżowey Szkoły i Stopnia tej specjalności mają przygotowanie do pracy w zakładach i salonach fryzjerskich. Dzięki posiadanym umiejętnościom mogą również prowadzić własne zakłady usługowe tej branży.

W trakcie nauki zdobywają wiedzę z zakresu technologii fryzjerskiej, rysunku zawodowego i higieny zawodowej. Zajęcia praktyczne odbywają się w olsztyńskich zakładach i salonach fryzjerskich.

Wymagane kwalifikacje psychologiczne:

 • kultura osobista,
 • poczucie estetyki,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność podejmowania szybkich i właściwych decyzji
 • zmysł artystyczny.

Magazynier-logistyk

   Zawód fryzjera należy do grupy zawodów usługowych. Absolwenci 3-letniej Branżowey Szkoły i Stopnia tej specjalności mają przygotowanie do obsługi magazynu, zintegrowanych systemów informatycznych oraz organizacji procesów przedprodukcyjnych.

W trakcie nauki zdobywają wiedzę z zakresu:

 • rozmieszczania przyjętych towarów,
 • dbania o towar, który znajduje się pod Twoją opieką,
 • prawidłowego oznakowania składowanch towarów,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi,
 • uczestniczenia w czynnościach reklamacyjnych w zakresie wad jakościowych lub braków/nadwyżek ilościowych,
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy i ppoż.

Zajęcia praktyczne odbywają się w przedsiębiorstwach olsztyńskich.

 


Klasy wielozawodowe

   Szkoła stwarza młodzieży szansę zdobywania również innych zawodów usługowych typu: cukiernik, drukarz, introligator. Umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w rzemieślniczych zakładach pracy. Nauka trwa 3 lata, w czasie których młodzież pogłębia swoje umiejętności zawodowe.