ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2011-03-18

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

 

W roku szkolnym 2002/2003 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie został zaproszony do współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest to utworzona w 1994 roku organizacja pożytku publicznego propagująca zasady demokracji. Współpracuje ona ze szkołami i korzysta z pomocy i wsparcia różnych partnerów. Są wśród nich: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Narodowy Bank Polski, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Komisja Europejska.

Centrum Edukacji Obywatelskiej patronuje różnym programom służącym aktywizacji uczniów i nauczycieli oraz doskonalącym proces nauczania. Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie Szkoła Ucząca Się. Jego celem jest podnoszenie jakości pracy szkół, aby wszyscy tym zainteresowani, czyli uczniowie, nauczyciele i rodzice odczuwali satysfakcję. W tym celu powołano klub „szkół uczących się”, czyli ogólnopolską sieć szkół, które chcą wspólnie określić jakie warunki powinna spełnić „dobra szkoła” oraz wzajemnie wspierać się w dążeniu do doskonałości.

Każda szkoła przystępująca do programu SUS różnymi żmudnymi metodami bada swoją pracę i określa co w szkole jest dobre i powinno być utrwalane i rozwijane , a co należy poprawić. Potem przy udziale samorządu uczniowskiego i rodziców powstaje plan działań służących poprawie, a na końcu po ponownym badaniu można podsumować pracę oraz ubiegać się o zaszczytny tytuł i odznakę.

W ciągu dwuletniego uczestnictwa w SUS pracowaliśmy nad:

  • Budową u uczniów wiary w siebie i swoje możliwości, czego dowodem był wzrost liczby imprez, konkursów i olimpiad w których braliśmy udział..

  • Rozwojem kultury bycia i języka młodzieży i w ramach tych działań odbyło się wiele ciekawych lekcji wychowawczych, konkursów i wypraw do teatru.

  • Przygotowaniem uczniów do życia w zjednoczonej Europie, a więc poznawano inne krajów, ich tradycję i osiągnięcia, zainteresowano uczniów nauką języków obcych i możliwościami jakie niesie Unia Europejska.

  • Kształceniem umiejętności poszukiwania aktywnego pracy przez absolwentów naszej szkoły.

18 listopada 2005 r. odbyła się uroczystość podsumowania pracy Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie w SUS-ie i przyznano nam zaszczytny tytuł: Szkoła Ucząca Się.

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005