ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2011-03-18

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

Zespół Szkół Ekonomiczno Handlowych

 im. Polaków spod Znaku Rodła

w Olsztynie

WSPOMNIENIA

z IV Rejsu po Wielkich Jeziorach Mazurskich

zorganizowanego przez nauczycieli

Zespołu Szkół Ekonomiczno Handlowych im, Polaków spod Znaku Rodła

w Olsztynie

Za dwadzieścia lat będziesz bardziej żałował tego,

czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś.

Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań.

Złap w żagle pomyślne wiatry.

Podróżuj . Śnij. Odkrywaj.”

 Mark Twain

 

·         Składam serdeczne podziękowania wszystkim, dzięki którym niniejszy rejs mógł zaistnieć w śród naszej młodzieży.

·         Słowa podziękowania kieruję na ręce Pana magistra Krzysztofa Iwulskiego - Dyrektora naszej szkoły, który łaskawym okiem patrzy na zmagania nauczycieli chcących pokazać uczniom świat bliski ich osobistym pasjom.

·         Uważam, że z czystym sumieniem w imieniu wszystkich sterników tego rejsu wyrażę podziękowanie Panu Dyrektorowi za zaufanie jakim obdarzył sterników łodzi.

·         Za wyrażenie zgody na uczestnictwo w rejsie ich podopiecznych dziękuję wychowawcom i nauczycielom akceptującym poczynania miłośników żeglarstwa w naszej szkole.

·         Dziękuję również rodzicom uczniów, którzy brali udział w IV Wiosennym Rejsie po Wielkich Jeziorach Mazurskich w roku szkolnym 2006/2007.

·         Mam nadzieję, że ogromne zaufanie jakie swą zgodą na udział ich pociech w rejsie wyrażone zarówno w stosunku do szkoły jak i sterników nie zostało naruszone.

·         Szczególe słowa podziękowania kieruję do młodzieży – uczestników rejsu. Mam nie skrywaną nadzieję, że pozytywne emocje oraz pasja Waszych sterników staną się przyczynkiem do rozwoju Waszych osobistych zamiłowań i pasji.

·         Podziękowanie kieruję do moich kolegów żeglarzy, którzy przyczynili się do tego, że w tym rejsie mogło wziąć udział tak dużo młodzieży. Dziękuję Wam również za to, że wspieraliście mnie we wszystkich moich działaniach i zawsze mogłem na Was liczyć.

Komandor

IV Rejsu po Wielkich Jeziorach Mazurskich 2006/2007

Józef Kwaśniewicz

Nic nikomu nie ujmując w porządku alfabetycznym:

Sternicy łodzi:

·          Sternik jachtowy Piotr Antoszkiewicz

·          Żeglarz jachtowy ksiądz Stanisław Dźwil

·          Sternik jachtowy i jednocześnie komandor rejsu Józef Kwaśniewicz

·          Sternik jachtowy Zdzisław Niewiadomski

·          Żeglarz jachtowy Jolanta Piotrowicz

Uczestnicy rejsu: młodzież różnych klas naszej szkoły:

Załoga nr 1

·          Magdalena Rosa

·          Sylwia Orzoł

·          Beata Smetana

·          Marta Mikłosewicz

·          Mateusz Arnistsa

Załoga nr 2

·          Michał Kazimierczak

·          Marlena Kiźlińska

·          Katarzyna Olszewska

·          Aleksandra Felczak

·          Agata Szramowska

Załoga nr 3

·          Kamil Malinowski

·          Sebastian Dudko

·          Olimpia Pyśk

·          Alicja Kamińska

·          Alicja Babiarz

Załoga nr 4

·          Andrzej Kiełbasa

·          Magda Kosiorek

·          Natalia Zaborna

·          Piotr Zawadzki

·          Paulina Pniewska

Załoga nr 5

·          Marta Chotyniec

·          Monika Witak

·          Patrycja Kielch

·          Aleksander Ratajczyk

·          Zbigniew Ratajczyk

 

REGULAMIN

IV Wiosennego Rejsu

po Wielkich Jeziorach Mazurskich

organizowanego w dniach 20 – 25.05.2006r

 przez Zespół Szkół Ekonomiczno Handlowych

im. Polaków spod Znaku Rodła W Olsztynie

 

Komandora rejsu oraz sterników łodzi wyznacza Dyrektor ZSE-H im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie.

1.        Komandor rejsu oraz sternicy jachtów są odpowiedzialni za przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie organizacji wypoczynku młodzieży, przestrzegania prawa i dobrych obyczajów w żegludze śródlądowej.

2.        Regulamin obowiązuje uczestników rejsu od wyznaczonej godziny i miejsca zbiórki do momentu zdania łodzi w porcie przeznaczenia i ogłoszenia zakończenia rejsu (zgodnie z programem rejsu).

3.        Sternik jachtu może wyznaczyć imiennie osobę, która będzie go zastępowała w razie dłuższej nieobecności. Wyznaczona osoba przejmuje wszystkie obowiązki i uprawnienia sternika w razie jego śmierci, utraty zdolności do działania, wypadnięcia za burtę.

4.        Podczas trwania zaokrętowania sternik jachtu sprawuje władzę dyscyplinarną w zakresie określonym    w przepisach postępowania dyscyplinarnego.

5.        Każdy członek załogi, zgodnie z porządkiem ustalonym przez sternika, ma obowiązek wykonywać wszystkie czynności wynikające z wyznaczonych mu funkcji oraz stanowisk manewrowych  i alarmowych. Obowiązany jest przy tym do niezwłocznego i ścisłego wykonywania zarządzeń  oraz poleceń sternika na jachcie i poza jachtem.

6.        Polecenia wydane przez sternika są ostateczne i podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

7.        Sternik sprawuje kierownictwo jachtu i wszystkie osoby znajdujące się na jachcie obowiązane są podporządkować się zarządzeniom sternika wydanym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na jachcie.

8.        Sternik jest władny w czasie podróży zatrzymać osobę, której zachowanie na statku zagraża bezpieczeństwu jachtu, ludzi lub mienia. Zatrzymanie może trwać najdłużej do czasu przybycia jachtu do najbliższego portu i przekazania uczestnika rejsu organom policji lub rodzicom (opiekunom) powiadomionym telefonicznie o wykluczenia dziecka z rejsu.

9.        Członkom załogi nie wolno przechowywać na jachcie i spożywać alkoholu.

10.     Wyokrętowanie członka załogi oraz każde jego wyjście z jachtu wymaga zgody sternika.

11.     Funkcje na jachcie członkom załogi wyznacza sternik.

12.      Sternikowi nie wolno opuszczać jachtu, który znajduje się w drodze lub któremu zagraża niebezpieczeństwo, chyba, że wymaga tego bezwzględna konieczność.

13.     Sternik obowiązany jest osobiście prowadzić jacht przy wchodzeniu do portów, kanałów i rzek, wychodzeniu z nich oraz w obrębie portów, jak również w każdym przypadku nasuwającym szczególne trudności lub niebezpieczeństwo.

14.     Sternik jest obowiązany nieść wszelką pomoc ludziom znajdującym się w niebezpieczeństwie, jeżeli udzielenie tej pomocy nie naraża na poważne niebezpieczeństwo jego jachtu i osób znajdujących się na nim.

15.     Sternik jest obowiązany przedsięwziąć wszystkie środki dla uchronienia jachtu oraz znajdujących się na nim osób przed szkodą. Jeżeli jachtowi grozi zagłada, sternik obowiązany jest najpierw zastosować wszelkie dostępne mu środki dla ocalenia pasażerów, a następnie załogi.

16.     Sternik opuszcza jacht jako ostatni.

17.     Sternik jachtu znajdującego się w niebezpieczeństwie, po porozumieniu się ze statkami, które odpowiedziały na jego wezwanie o pomoc, ma prawo zażądać, aby wskazany przez niego statek udzielił mu pomocy.

W oparciu o obowiązujące przepisy oraz dobrą praktykę żeglarską niniejszy regulamin opracowali

oraz do przestrzegania poszczególne załogi i ich dowódców zobowiązali:

sternik jachtowy -  Piotr Antoszkiewicz

żeglarz jachtowy - Stanisław Dźwil

sternik jachtowy - Józef Kwaśniewicz

sternik jachtowy - Zdzisław Niewiadomski

żeglarz jachtowy - Jolanta Piotrowicz

 

Program IV Wiosennego Rejsu

po Wielkich Jeziorach Mazurskich w dniach 20 -25.05.2007r

zorganizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno -Handlowych

im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie

 Cele rejsu:

  • Poznanie zabytków kultury i historii w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich

  • Poznanie środowiska przyrodniczego oraz rezerwatów przyrody w kompleksie jeziora Mamry

  • Upowszechnianie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody

  • Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku

  • Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej – zdobywanie punktów do Żeglarskiej Odznaki Turystycznej

  • Zapoznanie z tradycjami, etyką i etykietą żeglarską

Data

Program dnia

Uwagi

20.05.2007r

 

- godzina 1800 -zbiórka uczestników rejsu na kei Bełbot Marina w Niegocinie

- przyjmowanie jachtów przez sterników

- zaokrętowanie załóg

- przypomnienie o zasadach bezpiecznego zachowania się na wodzie i bezpiecznego obsługiwania jachtu

- przydzielenie przez sterników funkcji poszczególnym członkom załogi

- zapoznanie z rozmieszczeniem osprzętu i obsługą sprzętu ratowniczego

- szkolenie załóg w obsłudze stanowisk manewrowych

- ćwiczenie podstawowych czynności w czasie: stawiania i zrzucania poszczególnych żagli, cumowania i odchodzenia od kei, manewrowanie żaglami, wykonywanie komend w czasie manewrów

-  integracja załóg

Odpowiedzialni za realizację programu sternicy łodzi!

21.05.2007r

- wyjście na wodę – Jezioro Tajty

- ćwiczenie wykonywania podstawowych manewrów, oraz manewrów podchodzenia do boi, człowieka za burtą oraz kei

- Żeglowanie J. Tajty, Kisano, Dargin, Dobskie, Łabap, Sztynorckie w tym czasie odwiedzamy: rezerwaty przyrody – na jeziorze Kisajno, Wysoki Ostrów, Lipka, grodzisko Gilma

- dojście na nocleg – port w Sztynorcie – zwiedzanie zespołu pałacowego, Alei Dębowej

-  ognisko, zabawy terenowe, szanty

Odpowiedzialni za realizację punktów związanych

z adaptacją i szkoleniem załóg w zakresie manewrów

i bezpieczeństwa  - sternicy poszczególnych łodzi

Przepłynięcie:

jeziorami 20km                    40 pkt.

zwiedzanie Sztynortu           20 pkt.

22.05.2007r

 

- żeglowanie J. Sztynorckie, Dargin, Kirsajty, Mamry,  Węgorapa , w tym czasie odwiedzamy: rezerwaty ptaków w. Sidorkowa, Kurna, Upłaty

- dojście do portu w Węgorzewie, zwiedzanie miasta i zabytków Węgorzewa

- żeglowanie Węgorapa, J. Mamry, Przystań

- dojście na nocleg – przystań przy leśniczówce Mamerki tu zwiedzamy bunkry z czasów II Wojny Światowej oraz wybieramy się na wyprawę pieszą 4 km w jedną stronę wzdłuż Kanału Mazurskiego do nie zakończonej budowy śluzy na tym kanale.

-  konkursy wiedzy żeglarskiej o tytuł „Bursztynowej załogi”

Odpowiedzialni za realizację programu dnia: sternicy poszczególnych łodzi.

 

 

Przepłynięcie :

jeziorami 15 km   30  pkt

Węgorapą na silniku 8km    24  pkt.

Zwiedzanie Węgorzewa       20 pkt

Zwiedzanie bunkrów i śluzy 20 pkt

23.05.2007r

 

- żeglowanie j. Mamry, Bodma, Święcajty,

- wejście do portu w Ogonkach

- żeglowanie j. Święcajty, Bodma, Mamry, Kirsajty, Dargin

- na nocleg stajemy w porcie Harsz

-  nocna wycieczka

Odpowiedzialni za realizację programu dnia: sternicy poszczególnych łodzi.

Przepłynięcie:

jeziorami km 26     52 pkt

24.05.2007r

 

- wyjście na J. Dargin,

- żeglujemy po J. Dargin, Kisajno, Tajty, Kanał Niegociński, J. Niegocin,

- cumujemy przy porcie Żeglugi Mazurskiej i zwiedzamy Giżycko

- żeglujemy J. Niegocin, Boczne

- stajemy w porcie Rydzewo i zwiedzamy zabytkowy kościół

- na nocleg stajemy przy wsi Bogaczewo

- po kolacji przyjęcie nowych członków do braci żeglarskiej – chrzest żeglarzy szuwarowo - bagiennych

Odpowiedzialni za realizację programu dnia: sternicy poszczególnych łodzi.

Przepłynięcie:

jeziorami     20 km         40pkt

Kanał Niegociński 4 km 12 pkt

Zwiedzanie:

Giżycka                                  20 pkt

Rydzewa                                20 pkt

25.05.2007r

- wyjście na J. Boczne, Niegocin tu pożegnanie jezior

- Kanałem Niegocińskim wchodzimy na jezioro Tajty

- klar jachtów do zdania

- przekazanie jachtów armatorowi zakończenie rejsu na kei w porcie Marina w Niegocinie

 

Odpowiedzialni za realizację programu dnia: sternicy poszczególnych łodzi.

Przepłynięcie:

jeziorami  5km       10pkt

Kanał Niegociński 4km 12 pkt

Razem punktów za rejs:              320

 

PROGRAM REJSU BĘDZIE REALIZOWANY W ZALEŻNOŚCI

OD WARUNKÓW POGODOWYCH

Program został opracowany przez:

Ø  Olimpia Pyśk

Ø  Alicja Babiarz

Ø  Natalia Kwiatos

Ø  Alicja Kamińska

 Pod opieką: Józefa Kwaśniewicza

 Powyższy program został zatwierdzony przez Dyrektora Naszej szkoły i mimo nie sprzyjających warunków pogodowych (brak wiatru przez prawie cały rejs) w całości zrealizowany.

 W trakcie rejsu uczestnicy zdobywali Żeglarskiej Odznaki Turystyczne:

Popularna ŻOT - 15osób

Brązowa ŻOT - 3osóby                                                

Pozostali uczestnicy rejsu 7 osób zdobywali punkty na Srebrną ŻOT

Rejs rozpoczął się i zakończył w porcie na jeziorze Tajty w przystani Pana Mariana Bełbota od którego czarterowaliśmy łodzie Tango 730.

Nie był to pierwszy i mam nadzieję ostatni rejs zorganizowany dla młodzieży różnych klas naszej szkoły.

Czy będzie następny rejs?

Jeżeli:

  •  Pan Dyrektor nadal będzie wspierał nas w realizacji takiego przedsięwzięcia,

  • wychowawcy i wszyscy nauczyciele będą rozumieli potrzebę takiego właśnie rozwoju młodzieży,

  • młodzież będzie chciała wziąć udział w V Rejsie po Wielkich Jeziorach Mazurskich

to nie wątpię, że koleżanka i koledzy sternicy wyrażą chęć płynięcia.

Przewidywany termin następnego rejsu – ostatni tydzień maja 2008r.

Zawsze możesz się spytać kogoś z wymienionych wyżej sterników czy „potrzebują do załogi jakąś nową twarz”.

 

Do zobaczenia na szlaku!

Autor niniejszego opracowania:

                                                                                     Józef Kwaśniewicz

 

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005