ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2013-03-25

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

REGULAMIN V EDYCJI

SZKOLNEGO KONKURS FOTOGRAFICZNEGO

 I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Szkolny Konkurs  Fotograficzny, zwany dalej Konkursem.

 2.  Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie.

 3. Patronat nad Konkursem objął dyrektor ZSEH oraz komitet redakcyjny szkolnej gazetki „Gafa”.

II. Opis Szkolnego Konkursu Fotograficznego

 1. Celem Konkursu jest zintegrowanie społeczności naszej szkoły – uczniów, grona  pedagogicznego i pracowników administracji – poprzez poznanie swoich zainteresowań i hobby.

 2. Temat Konkursu brzmi: Życie jest ruchem.

 3. Pod uwagę będą brane pomysł oraz wrażenia estetyczne – piękno fotografii.

 4. Ocenie podlegać będzie cały cykl (seria od 3 do 6 zdjęć) jednego autora.

 5. Dla autorów zwycięskich prac przewidziane są nagrody rzeczowe.

 6. Prace nagrodzone i wytypowane przez jury będą umieszczone na stronie internetowej  szkoły, a także na przygotowanej przez organizatorów Konkursu wystawie.

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie

W Konkursie mogą brać udział uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni ZSEH w Olsztynie.

 1. Fotografie powinny być w formie papierowej (na papierze fotograficznym) – format 10x15 i elektronicznej przesłanej na adres gafakonkurs@gmail.com

 2. Fotografie powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora (uczniowie dodatkowo  podają klasę, do której uczęszczają).

 3. Każdy uczestnik Konkursu może dostarczyć od trzech do sześciu fotografii, które stanowić będą jeden cykl.

 4. Autorzy zdjęć zgłoszonych do Konkursu automatycznie wyrażają zgodę na ich publikację na szkolnej wystawie i stronie internetowej ZSEH, wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie, nagrywanie na urządzeniach wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu.

 5. Uczestnik zgadza się na posługiwaniem się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych.

 6. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.

 7. Materiały zgłoszone na Konkurs nie będą zwracane.

IV. Jury Konkursu

 1. Prace ocenia jury w składzie: p. Piotr Antoszkiewicz,  p. Krzysztof Lewandowski, p. Mirosława Siemianowska oraz pięciu przedstawicieli wytypowanych z grona uczniowskiego.

 2. Organizator powołuje przewodniczącego jury Konkursu z grona jurorów, ma on głos rozstrzygający w sprawie przyznania nagród.

 3. Jurorzy mają prawo prezentacji swoich fotografii jako zdjęć pozakonkursowych.

V. Nagroda publiczności

 1. Społeczność szkolna (nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie) przyznaje w drodze głosowania swoją nagrodę.

 2. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie i na stronie internetowej szkoły. Spośród nich społeczność szkolna, drogą głosowania, wytypuje jeden cykl do nagrody publiczności.

 3. Kartki z numerem pracy, na którą oddajemy swój głos, będzie można wrzucać do zapieczętowanej urny znajdującej się w bibliotece szkolnej.

V. Terminarz Konkursu

 1. Konkurs odbywa się w terminie od 20 X 2012 r. do 14 IV 2013 r.

 2. Fotografie w formie papierowej należy składać w terminie do 10 II 2013 r. do p. Mirosławy Siemianowskiej (biblioteka). Rozstrzygniecie Konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się między 1 III 2013 r., a 18 III 2013 r.

 3. Wystawa prac nagrodzonych oraz wytypowanych przez jury prezentowana będzie od kwietnia 2013 r. do końca r. szk. 2012/2013.

 4. Do 14 kwietnia 2013 r. będzie można oddać swój głos na wybraną przez siebie pracę konkursową w kategorii: „Nagroda publiczności”.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagród.

 2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona w bibliotece ZSEH oraz na stronie internetowej szkoły www.zseh.pl

 

Opracowanie: M. Siemianowska

Biblioteka Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005