ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   

Google

www.zseh.pl
w Internecie
 

Data ostatniej aktualizacji:
2011-03-18

 

  Start

  Informacje

 Rekrutacja

   Szkoły

 Program

   Kadra

  Matura

Zespół Szkół Ekonomiczno Handlowych

 im. Polaków spod Znaku Rodła

w Olsztynie

WSPOMNIENIA

z I Rejsu po Zalewie Wiślanym

zorganizowanego przez nauczycieli

Zespołu Szkół Ekonomiczno Handlowych im, Polaków spod Znaku Rodła

w Olsztynie

Nadanie sensu życiu może doprowadzić

do szaleństwa, ale życie bez sensu

jest torturą niepokoju i próżnych pragnień,

jest łodzią pragnącą morza

i jednocześnie obawiającą się go.

(Edgar Lee Master)

 

Sternicy łodzi:

·          Sternik jachtowy Piotr Antoszkiewicz

·          Sternik jachtowy i jednocześnie komandor rejsu Józef Kwaśniewicz

Uczestnicy rejsu: młodzież różnych klas naszej szkoły:

Aleksandra Felczak I TI

Ewa Starzyńska II TE b

Wioleta Szyszko II TE b

Ewelina Kościesza

Marcin Wierzbowski - absolwent

Michał Kazimierczak I TH b

Karolina Zielińska III TH b

Karolina Trocha III TH a

Ewelina Zapadka III THb

Piotr Furgała III TE b

 

REGULAMIN

I Rejsu po Zalewie Wiślanym

Organizowanego w dniach 10 – 15.06.2006r

 przez Zespół Szkół Ekonomiczno Handlowych

im. Polaków spod Znaku Rodła W Olsztynie

 

Komandora rejsu oraz sterników łodzi wyznacza Dyrektor ZSE-H im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie.

1.        Komandor rejsu oraz sternicy jachtów są odpowiedzialni za przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie organizacji wypoczynku młodzieży, przestrzegania prawa i dobrych obyczajów w żegludze śródlądowej.

2.        Regulamin obowiązuje uczestników rejsu od wyznaczonej godziny i miejsca zbiórki do momentu zdania łodzi w porcie przeznaczenia i ogłoszenia zakończenia rejsu (zgodnie z programem rejsu).

3.        Sternik jachtu może wyznaczyć imiennie osobę, która będzie go zastępowała w razie dłuższej nieobecności. Wyznaczona osoba przejmuje wszystkie obowiązki i uprawnienia sternika w razie jego śmierci, utraty zdolności do działania, wypadnięcia za burtę.

4.        Podczas trwania zaokrętowania sternik jachtu sprawuje władzę dyscyplinarną w zakresie określonym    w przepisach postępowania dyscyplinarnego.

5.        Każdy członek załogi, zgodnie z porządkiem ustalonym przez sternika, ma obowiązek wykonywać wszystkie czynności wynikające z wyznaczonych mu funkcji oraz stanowisk manewrowych  i alarmowych. Obowiązany jest przy tym do niezwłocznego i ścisłego wykonywania zarządzeń  oraz poleceń sternika na jachcie i poza jachtem.

6.        Polecenia wydane przez sternika są ostateczne i podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

7.        Sternik sprawuje kierownictwo jachtu i wszystkie osoby znajdujące się na jachcie obowiązane są podporządkować się zarządzeniom sternika wydanym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na jachcie.

8.        Sternik jest władny w czasie podróży zatrzymać osobę, której zachowanie na statku zagraża bezpieczeństwu jachtu, ludzi lub mienia. Zatrzymanie może trwać najdłużej do czasu przybycia jachtu do najbliższego portu i przekazania uczestnika rejsu organom policji lub rodzicom (opiekunom) powiadomionym telefonicznie o wykluczenia dziecka z rejsu.

9.        Członkom załogi nie wolno przechowywać na jachcie i spożywać alkoholu.

10.     Wyokrętowanie członka załogi oraz każde jego wyjście z jachtu wymaga zgody sternika.

11.     Funkcje na jachcie członkom załogi wyznacza sternik.

12.      Sternikowi nie wolno opuszczać jachtu, który znajduje się w drodze lub któremu zagraża niebezpieczeństwo, chyba, że wymaga tego bezwzględna konieczność.

13.     Sternik obowiązany jest osobiście prowadzić jacht przy wchodzeniu do portów, kanałów i rzek, wychodzeniu z nich oraz w obrębie portów, jak również w każdym przypadku nasuwającym szczególne trudności lub niebezpieczeństwo.

14.     Sternik jest obowiązany nieść wszelką pomoc ludziom znajdującym się w niebezpieczeństwie, jeżeli udzielenie tej pomocy nie naraża na poważne niebezpieczeństwo jego jachtu i osób znajdujących się na nim.

15.     Sternik jest obowiązany przedsięwziąć wszystkie środki dla uchronienia jachtu oraz znajdujących się na nim osób przed szkodą. Jeżeli jachtowi grozi zagłada, sternik obowiązany jest najpierw zastosować wszelkie dostępne mu środki dla ocalenia pasażerów, a następnie załogi.

16.     Sternik opuszcza jacht jako ostatni.

17.     Sternik jachtu znajdującego się w niebezpieczeństwie, po porozumieniu się ze statkami, które odpowiedziały na jego wezwanie o pomoc, ma prawo zażądać, aby wskazany przez niego statek udzielił mu pomocy.

W oparciu o obowiązujące przepisy oraz dobrą praktykę żeglarską niniejszy regulamin opracowali

oraz do przestrzegania poszczególne załogi i ich dowódców zobowiązali:

sternik jachtowy -  Piotr Antoszkiewicz

sternik jachtowy - Józef Kwaśniewicz

PROGRAM I REJSU po ZALEWIE WIŚLANYM

 W DNIACH 10-15.06.2007r

ZORGANIZOWANEGO

przez ZESPOŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO -HANDLOWYCH

im. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE

Cele rejsu:    

 • Poznanie zabytków kultury i historii w rejonie Zalewu Wiślanego

 • Poznanie środowiska przyrodniczego oraz rezerwatów przyrody Mierzei Wiślanej i Zalewu Wiślanego

 • Upowszechnianie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody

 • Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku

 • Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej – zdobywanie punktów do Żeglarskiej Odznaki Turystycznej

 • Zapoznanie z tradycjami, etyką i etykietą żeglarską

Data

Program dnia

Uwagi

10.06.2007r

 

 • godzina 1600 -zbiórka uczestników rejsu na kei portu rybackiego w Kątach Rybackich

 • przyjmowanie jachtów przez sterników, zaokrętowanie załóg

 • przypomnienie o zasadach bezpiecznego zachowania się na wodzie i bezpiecznego obsługiwania jachtu

 • przydzielenie przez sterników funkcji poszczególnym członkom załogi, zapoznanie z rozmieszczeniem osprzętu i obsługą sprzętu ratowniczego, szkolenie w obsłudze stanowisk manewrowych

 • ćwiczenie podstawowych czynności w czasie: stawiania i zrzucania poszczególnych żagli, cumowania i odchodzenia od kei, manewrowanie żaglami, procedury bezpieczeństwa – człowiek za burtą, wykonywanie komend w czasie manewrów

Odpowiedzialni za realizację programu sternicy łodzi!

 

 

4 Mm – 8 pkt

11.06.2007

 •  zwiedzanie muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich

 •  wyjście z portu w Kątach Rybackich na Zalew Wiślany

 • ćwiczenie manewrów: zwroty, podchodzenie do boi, podchodzenie do kei, „człowiek za burtą”

 • ćwiczenia w pracy na mapie i lokalizacji położenia jachtu

 •  pokonanie trasy Kąty Rybackie Krynica Morska

 • zwiedzanie Krynicy Morskiej

 • „zdobycie” latarni morskiej w Krynicy

 •  nocleg port Krynica Morska

20 pkt

 

 

 

 

14 Mm – 28 pkt

20 pkt

 

12.06.2007

 •  wyjście z portu w Krynicy Morskiej

 •  żegluga po Zalewie Wiślanym do portu w Suchaczu

 •  zwiedzanie ruin zamku w Suchaczu

 •  wyjście z portu w Suchaczu

 •  żegluga po Zalewie Wiślanym do portu w Kadynach

 •  port Kadyny – odwiedzamy największy dąb w Polsce

 •  wyjście z portu w Kadynach, żegluga po Zalewie Wiślanym do portu w Piaskach

 •  zwiedzanie miejscowości Piaski – wyprawa przez Mierzeję Wiślaną nad Bałtyk w strefie nadgranicznej

 •  nocleg port Piaski

 

12 Mm – 24 pkt

20 pkt

 

2 Mm – 4 pkt

20 pkt

13.06.2007

 •  wyjście z portu w Piaskach

 •   na śniadanko świeża rybka prosto z kutra

 • żegluga po Zalewie Wiślanym do portu we Fromborku

 •  zwiedzanie Fromborka z jego wspaniałymi zabytkami

 •  wyjście z portu we Fromborku

 • żegluga po Zalewie Wiślanym do portu w Nowej Pasłęce

 • spotkanie żeglarzy morskich wód z Neptunem

 •  nocleg port Nowa Pasłęka

 

7 Mm – 14 pkt

20 pkt

 

 

 

 

6 Mm – 12 pkt

14.06.2007

 •  wyjście z portu w Nowej Pasłęce

 •  żegluga po Zalewie Wiślanym do portu w Tolkmicku

 •  zwiedzamy Tolkmicko i okolicę

 •  nocleg port Tolkmicko

20 pkt

 

 

14Mm – 28 pkt

15.06.2007

 •  wyjście z portu w Tolkmicku

 •  żegluga po Zalewie Wiślanym do portu w Kątach Rybackich

 •  zdanie jachtów i zakończenie rejsu

 

14 Mm – 28 pkt

Realizacja programu uzależniona jest od warunków pogodowych!   Razem punktów z rejsu:   266 

REALIZACJA PROGRAMU BĘDZIE UZALEŻNIONA OD WARUNKÓW POGODOWYCH!!!!!!

 Program rejsu po Zalewie Wiślanym zatwierdzony przez Pana Dyrektora został zrealizowany

 W trakcie rejsu uczestnicy zdobywali Żeglarskiej Odznaki Turystyczne:

Popularna ŻOT – 2 osoby

Brązowa ŻOT – 7 osób

Srebrna ŻOT - 1 osoba

Pozostali uczestnicy rejsu zdobywali punkty na Srebrną ŻOT

 Na pytanie czy będzie kolejny taki rejs?

Informuję: gdy będą chętni, to od Was zależy.

My to jest sternicy jesteśmy zawsze gotowi wypłynąć.

Kontaktuj się z nami jeżeli chcesz płynąć.

Do zobaczenia na szlaku!

Autor niniejszego opracowania:

                                                                                     Józef Kwaśniewicz

 

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski

 Copyright: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Olsztyn, 2005