Drodzy rodzice, opiekunowie i uczniowie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od dnia 25 marca br. do dnia 10 kwietnia br. nauczanie w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie przyjmuje formę zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym wprowadzono zarządzeniem dyrektora, co następuje:

 1. Realizacja treści określonych w programie nauczania odbywać się będzie w formie zdalnej.
 2. Nauczanie zdalne polega na:
 • przekazywaniu treści nauczania określonych w podstawie programowej uczniom przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • monitorowaniu postępów uczniów,
 • sprawdzaniu wiedzy i umiejętności uczniów i dokonywaniu ich oceny w formie: prac pisemnych, wypowiedzi ustnych poprzez dostępne komunikatory i aktywności podczas odbywających się zajęć zdalnych i konsultacji.
 1. Podstawową formę kontaktu uczeń – nauczyciel – rodzic – dyrektor jest dziennik elektroniczny, a uzupełniającymi formami kontaktu jest poczta elektroniczna uczniów i nauczycieli oraz kontakt telefoniczny w przypadku braku możliwości obsługiwania korespondencji elektronicznej. Ponadto nauczyciele stosownie do specyfiki przedmiotu i własnej inwencji wykorzystują do komunikacji z uczniami inne dostępne środki komunikacji elektronicznej zapewniające wymianę informacji między nauczycielem i uczniem np. komunikatory i aplikacje, w tym umożliwiające kontakt głosowy i wizyjny (Skype, Discord, Teams, Messenger), platformy e-learningowe i inne narzędzia umożliwiające edukację na odległość;
 2. Nauczyciele i uczniowie podejmują wspólne działania w celu realizacji podstawy programowej i zobowiązują się, że w okresu nauczania zdalnego będą starali się wspólnie wypełnić obowiązek realizacji podstawy programowej;
 3. Nauka odbywa się w systemie tygodniowym a nie w określone dla danego przedmiotu dni tygodnia. Nauczyciele w porozumieniu z uczniami i rodzicami kierują pracą swoich uczniów przy pomocy wybranych komunikatorów. Zajęcia rewalidacyjne mogą odbywać się po uprzednim ustaleniu przez nauczyciela z uczniem i rodzicem możliwości prowadzenia tych zajęć za pomocą komunikacji zdalnej;
 4. Nauczyciele organizują lekcje online po wcześniejszym (jednodniowym) podaniu terminu informacji na temat źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie i rodzice mogą korzystać będą przesyłane drogą elektroniczną w taki sposób, by wszyscy uczniowie mogli z nich skorzystać. Jeżeli w grupie są uczniowie, którzy nie mają możliwości korzystania z wybranych przez nauczyciela metod komunikacji, nauczyciel zobowiązany jest dobrać dla tych uczniów inną metodę komunikacji.
 5. Uczeń ma co najmniej 7 dni na wykonanie zleconej przez nauczyciela pracy domowej
 6. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik na odległość mogą być realizowane z wykorzystaniem:
 • materiałów i funkcjonalności platformy edukacyjnej www.epodreczniki.pl
 • materiałów dostępnych na stronach internetowych: urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej, jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 • innych materiałów wskazanych i przygotowanych przez nauczycieli.
  Zajęcia edukacji zdalnej obejmują konieczność podejmowania przez uczniów aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny ucznia;
 1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, znajdujących się w przedmiotowych zasadach oceniania każdego przedmiotu z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość wprowadzonych w aneksie do PZO (załącznik nr 1 do zarządzenia). W ocenianiu uwzględnia się przede wszystkim: zaangażowanie uczniów w proces edukacji na odległość, łączność z nauczycielem i obecność podczas zajęć, odbieranie i odsyłanie zadanych prac. Informacje dla rodziców i uczniów o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach umieszczane są na bieżąco w szkolnym e-dzienniku. Wyklucza się możliwość oceniania prac domowych na ocenę niedostateczną, ponieważ uczeń może nie mieć możliwości technicznych wykonania pracy.
 2. Oceniając prace uczniów nauczyciele uwzględniają zalecenia wynikające ze specjalnych potrzeb edukacyjnych wskazanych w opiniach i orzeczeniach.
 3. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej proponowanej dla uczniów i rodziców zachęcam do kontaktu z psychologiem i pedagogiem poprzez e-dziennik, pocztę szkolną oraz poprzez inne komunikatory

Nauczanie zdalne w warunkach zagrożenia epidemiologicznego przy ograniczonym czasie na przygotowanie form i środków nauczania jest bardzo trudne zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli. Dlatego zwracam się do nauczycieli, uczniów i rodziców o wzajemną wyrozumiałość i współpracę. Starajmy się działać solidarnie mając na celu jak najlepszą realizację wyznaczonych zadań. Jestem przekonana, że wzajemna współpraca pozwoli nam realizować edukację na jak najwyższym poziomie.