Protokół z zebrania dot. rekrutacji uczestników projektu "Modernizacja zawodu - lepszy start na rynku pracy”

W dniu 18.09.2019 r. zebrała się komisja rekrutacyjna i kierownictwo szkoły w składzie:

 1. Małgorzata Pańczyk – dyrektor ZSE-H i koordynator projektu,
 2. Piotr Antoszkiewicz – wicedyrektor ZSE-H i zastępca koordynatora projektu,
 3. Irena Kulikowska – główny księgowy i koordynator projektu ds. finansowych,

w celu rozpatrzenia podań 4 nauczycieli zgłaszających akces do uczestnictwa w projekcie „Modernizacja zawodu- lepszy start na rynku pracy”. Nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie to:

 1. Damian Najduch,
 2. Piotr Mikołajczyk,,
 3. Elżbieta Dziedzicka
 4. Edyta Baris.

Wszyscy złożyli terminowo prawidłowo wypełnione i kompletne dokumenty. W wyniku weryfikacji dokumentacji przydzielono punkty zgodnie z wytycznymi wskazanymi w projekcie. Ostateczne wyniki przedstawia tabela.

Imię i nazwisko

Kierunkowe studia stacjonarne zbliżone tematycznie do modernizowanego kierunku

Kierunkowe studia podyplomowe lub kursy zbliżone tematycznie do modernizowanego kierunku

Brak ukończonych studiów podyplomowych w ostatnich 3 latach

Doświadczenie w pracy związanej z reklamą

Razem

Damian Najduch

0

+4

+3

+4

+11

Piotr Mikołajczyk

+7

0

+3

+4

+14

Elżbieta Dziedzicka

0

0

+3

0

+3

Edyta Baris

0

+4

+3

0

+7

Na podstawie zsumowanej punktacji zakwalifikowano uczestników do projektu. Są nimi:

 1. Piotr Mikołajczyk – 14 punktów,
 2. Damian Najduch – 11 punktów,
 3. Edyta Baris – 7 punktów,
 4. Elżbieta Dziedzicka – 3 punkty.

Kształceniem w zakresie uczestnictwa w studiach podyplomowych zostaną objęci Piotr Mikołajczyk i Damian Najduch z uwagi na najwyższą ilość punktów. Wszyscy uczestnicy będą skierowani na kursy i staż u pracodawcy.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie „Modernizacja zawodu - lepszy start na rynku pracy”

§1

INFORMACJE OGOLNE

 1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie „Modernizacja zawodu- lepszy start na rynku pracy”
 2. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki; Działanie: RPWM.02.02.04 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie. Nr umowy: RPWM.02.04.01-28-0048/19.  

Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie.

Komisja rekrutacyjna składa się z koordynatora projektu, zastępcy koordynatora i koordynatora ds. finansowych.

 1. Biuro projektu mieści się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych, ul. Paderewskiego 10/12 w Olsztynie.

§2

CEL I ZAKRES WSPARCIA

 1. Projekt ma na celu zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik reklamy we wrześniu 2019 r. oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 4 nauczycieli. W ramach projektu zrealizowane zostaną wykonane zadania:
 2. podniesienie umiejętności nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach i stażach,
 3. nabycie przez nauczycieli kwalifikacji poprzez udział w studiach podyplomowych,
 4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r.- 30.11.2020 r.
 5. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych łączne 4 uczestników, w tym 2 będzie uczestniczyć w studiach podyplomowych, a 4 w kursach i w stażach u pracodawcy.

§3

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Do projektu mogą przystąpić osoby, które spełniają łącznie na dzień rekrutacji następujące kryteria:
 • należą do grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie tj. są nauczycielami Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych;
 • nie korzystali z dokształcania w formie studiów podyplomowych minimum 2 lata wstecz.
 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryterium w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu jest wypełnianie i złożenie w biurze projektu szkoły wymaganego kompletu dokumentów tj., karta zgłoszenia, dane uczestników projektu, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o nieodpłatnym udostępnianiu swojego wizerunku w związku z uczestnictwem w projekcie.
 2. Z nauczycielem korzystającym ze wsparciazawarta będzie umowa regulująca prawa i obowiązki uczestnika projektu.
 3. Ogłoszenie o rekrutacji będzie umieszczone na stronie internetowej szkoły od dnia 03.09.2019 r.
 4. Informacje o projekcie oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w biurze projektu oraz w sekretariacie szkoły.
 5. Kampania informacyjna będzie prowadzona jednocześnie na kilku płaszczyznach –

rozmowy bezpośrednie, Internet, informacja na radzie pedagogicznej. Celem jest dotarcie z informacją o projekcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników.

§4

REKRUTACJA

 1. Rekrutację prowadzi koordynator.
 2. Deklaracje uczestnictwa kompletnie wypełnione przyjmowane będą w biurze projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 do dnia 13.09.2019 r.
 3. Złożenie dokumentów zgłoszeniowych oznacza, że kandydat zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Dokumenty niekompletnie, tj. niepodpisane lub niewypełnione we wszystkich wymaganych miejscach nie mogą zostać przyjęte.
 5. Koordynator przedstawia Komisji Rekrutacyjnej tabelaryczne zestawienia z przeprowadzonej rekrutacji zawierające podstawowe informacje dot. m.in. nr zgłoszenia, punktację za poszczególne kryteria.
 6. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zostanie utworzona lista uczestników oraz lista rezerwowa.
 7. W przypadku nie zrekrutowania zakładanej liczby osób, wnioskodawca przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.
 8. W przypadku większego zainteresowania udziałem w projekcie niż liczba miejsc brane będą odpowiednio do form wsparcia następujące kryteria:

kierunkowe studia stacjonarne zbliżone tematycznie do modernizowanego kierunku (np. marketing, ekonomia, informatyka, plastyka) +7p,

kierunkowe studia podyplomowe lub kursy zbliżone tematycznie do modernizowanego kierunku (marketing, ekonomia, informatyka)+4p,

doświadczenie w pracy związanej z reklamą +4p,

brak ukończonych studiów podyplomowych w ostatnich 3 latach +3p.

 1. Kryteria będą weryfikowane na podstawie dokumentacji znajdującej się w teczkach osobowych pracowników.
 2. O zakwalifikowaniu do projektu Dyrektor szkoły powiadamia nauczyciela w formie pisemnej. Wyniki rekrutacji będą ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

§5

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

 1. Uczestnik projektu ma prawo do:

1) nieodpłatnego udziału w projekcie: „Modernizacja zawodu- lepszy start na rynku pracy”” w formie i zakresie przypisanym do danego rodzaju zajęć;

 1. Uczestnik zobowiązany jest do:

1) rzetelnego uczestniczenia w formach wsparcia w pełnym zakresie przewidzianym programem,

2) wypełniania ankiet ewaluacyjnych/testów sprawdzających wiedzę itp. w zależności od wymogów programowych kursów;

3) udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, w szczególności związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, potwierdzaniem kwalifikowalności wydatków, udzielaniem wsparcia uczestnikom Projektu, zarządzania, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu (w tym udostępniania własnego wizerunku).

§6

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie na listę podstawową ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez podania przyczyn, jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona pisemnie w miejscu prowadzenia rekrutacji najpóźniej w ciągu7 dni roboczych od ogłoszenia wyników rekrutacji.
 2. Osoba rezygnująca z udziału w projekcie składa pisemną rezygnację z uczestnictwa w projekcie w sekretariacie szkoły.
 3. Realizator projektu dopuszcza tylko w przypadkach zdarzeń losowych niezależnych od uczestnika przerwanie udziału w danej formie wsparcia w trakcie ich trwania na zasadach określonych szczegółowo w umowie o dofinansowanie szkolenia.
 4. Uczestnik projektu zostaje skreślony z listy uczestników projektu w przypadku:

1) naruszenia swoich obowiązków wymienionych w niniejszym regulaminie i umowie o dofinansowanie doskonalenia,

2) zakończenia pracy w szkole.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każda osoba biorąca udział w projekcie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu poprzez podpisanie deklaracji uczestnictwa.
 2. Regulamin obowiązuje przez okres trwania projektu.
 3. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzyga Dyrektor projektu.
 4. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 5. Regulamin jest dostępny do wglądu w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych, w biurze projektu oraz  na stronie internetowej szkoły.
 6. Załączniki do regulaminu :
 7. Załącznik nr 1 – dokumenty rekrutacyjne,
 8. Załącznik nr 2 – protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej,
 9. Załącznik nr 3 – ogłoszenie o rekrutacji.