Ogólne zasady wynajmu sal i obiektów sportowych

Ogólne zasady wynajmu obiektów sportowych i innych pomieszczeń

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie

 1. Udostępnieniu obiektów sportowych szkoły decyduje dyrektor szkoły.
 2. Obiekty przewidziane do wynajmu to: sala sportowa, mała sala sportowa, i inne pomieszczenia (sale lekcyjne, pracownie komputerowe).
 3. Wynajem pomieszczeń odbywa się w czasie roku szkolnego:
 • od poniedziałku do piątku w godz. od 17.00 do 21.30 lub w godzinach wcześniej uzgodnionych, jeśli wynajem nie koliduje z zajęciami dydaktycznymi,
 • w wyjątkowych sytuacjach w soboty w godz. od 9.00 do 14.00.
 1. Obiekty sportowe i inne pomieszczenia szkoły mogą wynająć osoby fizyczne (pełnoletnie), organizacje, instytucje, firmy, stowarzyszenia.
 2. Procedura wynajmu:
 • złożenie pisemnej prośby o wynajem (określenie najemcy, charakteru zajęć, ich uczestników i przewidzianych terminów),
 • rozpatrzenie prośby przez dyrektora szkoły do 14 dni od daty złożenia prośby (uwzględniająca termin i stawkę),
 • podpisanie umowy.
 1. Stawka za wynajem ustalana jest przez dyrektora szkoły – Cennik. Dyrekcja zastrzega sobie prawo odstępstwa od załączonego cennika na pisemny, umotywowany wniosek Najemcy.
 2. W sytuacji, o której mowa w pkt. 6 Najemca musi uzyskać pisemną zgodę dyrektora szkoły.
 3. Rezerwacja obiektów i pomieszczeń, o których mowa w pkt. 2 odbywa się na zasadzie pierwszeństwa wynikającego z terminu złożenia prośby o wynajem, oraz z uwzględnieniem Uchwały Nr XLVIII/540/09 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 lipca 2009r. (z późn. zm.) i Ustawy o Zamówieniach Publicznych (najkorzystniejsza oferta cenowa w przypadku kilku chętnych do wynajęcia).
 4. Szkoła zastrzega sobie prawo do korekty terminów w trakcie trwania umowy, na zasadach przewidzianych w umowie, jeżeli będą one kolidowały z dodatkowymi zajęciami szkolnymi.
 5. Dyrektor szkoły nie będzie wynajmował pomieszczeń na organizowanie przedsięwzięć propagujących ideologie zabronione w art. 13 Konstytucji RP.

CENNIK stawek netto za wynajem obiektów i pomieszczeń z przeznaczeniem do zajęć sportowych i dydaktycznych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie:

Lp.

Obiekty i pomieszczenia

Stawka netto za godzinę zegarową

1

Sala sportowa o powierzchni 657,47 m2

99,60 zł

2

Sala gimnastyczna mała o powierzchni 179,79 m2

39,00 zł

3

Sala dydaktyczna z wyposażeniem (komputery)

62,40 zł

4

Świetlica z systemem nagłaśniającym

52,00 zł

5

Sala lekcyjna 35 m2

20,80 zł

6

Sala lekcyjna 55 m2

32,50 zł

7

Cena wynajęcia 1 m2 powierzchni szkolnej (za m2 /godz. zegarowa)

1,13 zł

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie zastrzega sobie prawo negocjacji wysokości opłat z uwzględnieniem charakteru, czasu trwania i sposobu realizacji planowanych zajęć.