Matura

Informacje na rok szkolny 2022/23

Harmonogram matur

  1. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem).
  2. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
  3. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.
Wszystkie egzaminy: długopis (lub pióro) z CZARNYM tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem Szkoła nie zapewnia tych przyborów
 biologia: linijka*, kalkulator prosty**
 geografia: linijka, kalkulator prosty, lupa
 matematyka: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty**
 historia: lupa
historia sztuki: lupa
informatyka: kalkulator prosty**
wiedza o społeczeństwie: kalkulator prosty**

* linijka - przyrząd kreślarski o kształcie prostokąta

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

  1. Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
  2. Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza.
  3. Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.
  4. Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu.
  5. Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół przedmiotowy lub zespół nadzorujący stwierdzi:
  6. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego
  7. wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów

Informacje o organizacji egzaminu maturalnego - OKE Łomża 

Przydatne linki

Egzamin zawodowy

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec 2022r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie oraz komunikat o przyborach pomocniczych, jakie zdający powinien przynieść na egzamin.

Informacja o przyborach pomocniczych na egzaminie