Historia szkolnictwa ekonomicznego w Olsztynie

   Tradycje szkolnictwa ekonomicznego na terenie Warmii i Mazur sięgają roku 1945. Powstała wówczas pierwsza na wyzwolonych ziemiach naszego regionu szkoła ekonomiczna - Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie i Liceum Handlowe w Olsztynie. Przez kilka miesięcy zajęcia odbywały się w budynku Liceum Komunikacyjnego przy Alei Wojska Polskiego 17. W ciągu roku szkolnego 1945/46 szkoła przeniosła się na ulicę Wyzwolenia. W roku szkolnym 1946/47 szkoła zmienia nazwę na Państwową Koedukacyjną Szkołę Handlową Stopnia Gimnazjalnego i Licealnego. Nowo otwarte klasy pierwsze w roku szkolnym 1947/48 przyjmują nazwę Liceum Administracyjno-Handlowego, natomiast szkoła dla pracujących nosi nazwę - Państwowe Liceum Handlowe dla Dorosłych. W roku 1948 pracę w szkole podejmuje Hieronim Kołomak, późniejszy wieloletni dyrektor Technikum Finansowego a później Technikum Ekonomicznego w Olsztynie. W roku szkolnym 1950/51 szkoła ponownie zmienia nazwę na Technikum Handlowe.

Rok szkolny 1951/52 ponownie przynosi zmianę nazwy na Technikum Handlowo-Gastronomiczne w związku z przyłączeniem doń technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej o specjalnościach gastronomicznych, a później i piekarsko-cukierniczych. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było uzyskanie własnej siedziby przy ul. Jagiellońskiej 75. Od stycznia 1952 roku szkołę przejęło Ministerstwo Handlu Wewnętrznego. Ważnym wydarzeniem roku szkolnego 1952/53 staje się powołanie drugiej samodzielnej szkoły ekonomicznej - Technikum Finansowego Ministerstwa Finansów. Nowa placówka oświatowa rozpoczyna swoją działalność w budynku Szkoły podstawowej Nr3 przy ul. Kościuszki. Jej dyrektorem zostaje Leszek Barański, a w roku szkolnym 1954/55 funkcję tę przejmuje Hieronim Kołomak i pełni ją do roku 1972.

Drugim ważnym wydarzeniem w rozwoju szkolnictwa handlowego staje się utworzenie przy "handlówce" Wydziału Zaocznego Technikum Handlowego przekształconego z istniejącego od 1950 roku Wydziału Zaocznego Nr 105 Państwowego Technikum Korespondencyjnego w Warszawie. W roku szkolnym 1956/57 przy Technikum Handlowym powołano do życia Zasadniczą Szkołę Handlową. Szkoła ponownie powraca do resortu oświaty. Decyzją władz oświatowych połączono w roku szkolnym 1957/58 Wydział Zaoczny Technikum Handlowego i Punkt Konsultacyjny istniejący przy Technikum Finansowym w samodzielną jednostkę - Technikum Ekonomiczno Zaoczne Przy szkole młodzieżowej Technikum Handlowego powołano Wydział dla Pracujących. W tym czasie pracę w szkole podejmuje Jan Kochanowicz - późniejszy długoletni dyrektor szkoły handlowej na ul. Moniuszki i ulicy Paderewskiego. W roku szkolnym 1960/61 dzięki wytrwałym zabiegom nauczyciela Jana Kochanowicza zbudowano salę gimnastyczną.

Decyzją władz oświatowych w roku szkolnym 1961/62 utworzono nową szkołę ekonomiczną. Z połączenia klas ekonomicznych Olsztyńskiego Uniwersytetu Robotniczego ZMS, klas Technikum dla Pracujących istniejących przy Technikum Handlowym i Technikum Ekonomicznym oraz nowego naboru powstaje Technikum Ekonomiczne dla Pracujących przy Olsztyńskim Uniwersytecie Robotniczym ZMS. W czerwcu 1965 r. szkoła obchodzi XX-lecie swego istnienia, otrzymuje sztandar oraz imię Mikołaja Kopernika. W roku szkolnym 1967/68 Zasadnicza Szkoła Handlowa staje się samodzielną placówką oświatową przejmując zwolnioną od stycznia 1967 roku przez Technikum Ekonomiczne im. Mikołaja Kopernika siedzibę przy ul. Moniuszki 10. Jej dyrektorem mianowany zostaje Jan Kochanowicz - dotychczas nauczyciel wychowania fizycznego i matematyki w technikum handlowym.

Dalsze zmiany w szkolnictwie ekonomiczno handlowym w Olsztynie polegały na przekształceniu w roku szkolnym 1971/72 Technikum Handlowego przy ul. Jagiellońskiej w Liceum Ekonomiczne Nr 1 i Technikum Ekonomicznego przy ul. Bałtyckiej 37 w Liceum Ekonomiczne Nr 2. Następny rok szkolny przynosi połączenie tych placówek w Liceum Ekonomiczne im. Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 37, natomiast dotychczasowy obiekt przy ul. Jagiellońskiej w całości przejął Zespół Szkół Gastronomiczno Hotelarskich

    Obecnie do Zespołu Szkół Ekonomiczno Handlowych uczęszcza około 1100 osób z całego regionu Warmii i Mazur. Uczniowie nie mieszkający w Olsztynie mogą korzystać z gościnności internatu Liceum Ekonomicznego przy ul. Bałtyckiej. Budynki internatu są dobrze wyposażone w przedmioty codziennego użytku.