Samorząd Uczniowski

Zespołu Szkół Ekonomiczno Handlowych

Rola Samorządu Uczniowskiego: 

 • reprezentant wspólnoty uczniowskiej i rzecznik jej interesów,
 • strażnik praw i obowiązków każdego ucznia,
 • inspirator działań mających na celu integrację wspólnoty szkolnej, rozwijanie samorządności, przedsiębiorczości i kreatywności młodzieży,
 • organizator życia kulturalnego szkoły.

 W Samorządzie Uczniowskim działają następujące sekcje, których opiekunami z ramienia Rady Pedagogicznej są:

naukowa

mgr Justyna Piłat-Pałejko

plastyczna

mgr Izabela Radek-Beczak

kulturalno-rozrywkowa

inż. Małgorzata Topolewska–Micek

 

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest 
inż. Małgorzata Topolewska–Micek

  

Zarząd Samorządu Uczniowskiego: 

Przewodnicząca

Anna Jędraszek
kl. 2  technik usług fryzjerskich

Zastępca przewodniczącej

Aleksandra Smoczyńska
kl. 2  technik organizacji reklamy

   

 Członkowie

Zofia Lewandowska
kl. 2  technik organizacji reklamy

Daria Warzyniak
kl. 2  technik organizacji reklamy

Dawid Nowak
kl. 2  technik organizacji reklamy

Daria Chętnik
kl. 1 technik reklamy

Anna Kozera
kl. 1 technik reklamy

Weronika Kozłowska
kl. 1 technik reklamy

   

 Fotografowie szkolni

Mateusz Kapla
kl. 2 technik organizacji reklamy

Aleksandra Smoczyńska
kl. 2 technik organizacji reklamy

Zadania wiodące Samorządu Uczniowskiego:

 • tworzenie wspólnoty uczniowskiej świadomej swych praw i obowiązków,
 • skupianie jej wokół celów i dążeń służących tworzeniu szkoły przyjaznej uczniowi, szanującej jego godność ludzką, wspierającej rozwój jego osobowości oraz umożliwiającej samorealizację,
 • sprawne i skuteczne działanie na rzecz interesów wspólnoty uczniowskiej i każdego ucznia,
 • czuwanie nad przestrzeganiem demokratycznych procedur w życiu wspólnoty szkolnej i klasowej,
 • współtworzenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i współuczestnictwo w jego ewaluacji,
 • umożliwianie młodzieży klas pierwszych adaptacji w środowisku szkolnym oraz integracji ze wspólnotą uczniowska,
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce i problemy materialne oraz wspieranie młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym,
 • walka z nałogami i promowanie zdrowego stylu życia,
 • krzewienie zasad tolerancji, dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • organizowanie wewnątrzklasowego i międzyklasowego współzawodnictwa o najlepsze wyniki w nauce,
 • promowanie uczniów wyróżniających się w nauce i aktywności społecznej,
 • organizowanie uroczystości szkolnych i klasowych,
 • umożliwianie rozwoju pasji twórczych i zainteresowań młodzieży,
 • kultywowanie tradycji i obrzędowości szkoły,
 • umacnianie więzi wspólnoty szkolnej z jej Patronami – Polakami spod Znaku Rodła,
 • inspirowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym i otwieranie wspólnoty szkolnej na jego potrzeby,
 • promowanie osiągnięć wspólnoty szkolnej w środowisku, dbanie o jej prestiż i dobre imię,
 • inicjowanie wymiany doświadczeń z młodzieżą innych szkół w kraju i za granicą,
 • wspieranie akcji charytatywnych oraz działań proekologicznych,
 • opiniowanie jakości pracy dydaktyczno–wychowawczej szkoły i nauczycieli,
 • współpraca z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców i wychowawcą klasy,
 • dokonywanie oceny własnej pracy oraz wyciąganie wniosków z niepowodzeń.

 

Najważniejsze zadania poszczególnych sekcji 

Samorządu Uczniowskiego:

Sekcja naukowa: 

 • współzawodnictwo międzyklasowe w nauce, frekwencji i czytelnictwie,
 • rozpowszechnianie „Praw i obowiązków ucznia” zgodnie ze Statutem szkoły,
 •  organizowanie konkursu na „Najładniejszą kronikę klasową”,
 • udział Zarządu w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniów,
 • opiniowanie przez Zarząd wniosków wychowawców o usunięcie uczniów ze szkoły za łamanie regulaminu,
 • pomoc uczniom mającym problemy w nauce,
 • opiniowanie przez młodzież, z polecenia pana Dyrektora, pracy nauczycieli,
 • promowanie uczniów zdolnych – spotkanie z rodzicami  uczniów wyróżniających się w nauce, sporcie, olimpiadach, konkursach i innych dziedzinach,
 • spotkanie Zarządu z przedstawicielami młodzieży w ramach polsko-niemieckiej współpracy,
 • spotkanie integracyjne z przedstawicielami klas pierwszych.

Sekcja plastyczna:

 1. oprawa plastyczna wszystkich uroczystości

Sekcja kulturalno–rozrywkowa:

 1. imprezy okolicznościowe: „Dzień Chłopaka”, „Dzień Kobiet”, ”Andrzejki”, „Dzień Matki i Ojca”, „Polska Ofensywa Muzyczna" - Międzyszkolny Festiwal Muzyki, „Święto Wiosny” połączone z „Konkursem Młodego Handlowca”, w którym uczestniczy młodzież pokrewnych szkół województwa warmińsko – mazurskiego (organizator konkursu „Młodego Handlowca” mgr Elżbieta Piaskowska i Małgorzata Topolewska - Micek),
 2. kultywowanie tradycji i obrzędowości szkoły : „Święto szkoły”, święta okolicznościowe, spotkania z Patronami szkoły,
 3. otrzęsiny pierwszoklasistów i nauczycieli rozpoczynających pracę w naszej szkole,
 4. promocja osiągnięć szkoły w środowisku: „Otwarte drzwi dla absolwentów gimnazjum” wspólnie z pedagogiem szkoły mgr Beatą Mocarską,
 5. kontynuacja współpracę z: samorządami innych szkół m.in. ZSE-M w Olsztynie, , Biurem Promocji Miasta Urzędu Miasta w Olsztynie, Młodzieżową Radą Miasta, Parlamentem Młodzieży, Polsko–Niemieckim Centrum Młodzieży,
 6. udział najaktywniejszych członków samorządu w wycieczkach organizowanych przez Zarząd.

 Sekcja współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 1. organizowanie imprez  i uroczystości środowiskowych,
 2. niesienie pomocy mieszkańcom osiedla,
 3. włączenie rady osiedla w życie wspólnoty szkolnej.

Imprezy organizowane przez Samorząd Uczniowski

 Opracowanie: M. Topolewska -Micek