Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych,

Dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać,

że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych.

 

Drodzy Uczniowie, witam wszystkich w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Życzę Wam, abyście w tym trudnym czasie pandemii czuli się w naszej szkole bezpiecznie, mieli przekonanie, że nic nie zagraża Waszemu zdrowiu, ale także że Wasze prawa są respektowane. .

Jeżeli macie jakieś problemy, możecie do mnie napisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Postaram się Wam pomóc je rozwiązać. Wasz Rzecznik Praw Ucznia – Magdalena Piórkowska.

Drodzy Uczniowie!

Mam nadzieję, że tak, jak w latach ubiegłych, będziecie czuli się w naszej szkole bezpiecznie i będziecie mieli poczucie, że Wasze prawa są szanowane i przestrzegane. Przypominam jednocześnie, że dokumentem szkolnym, w którym przedstawiono Wasze prawa i obowiązki, jest statut.

Nazywam się Magdalena Piórkowska, jestem psychologiem szkolnym i w tym roku zostałam wybrana na Rzecznika Praw Ucznia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie.

Zadaniem rzecznika jest bronić praw uczniów i pomagać w tych wszystkich sytuacjach, w których nie są one przestrzegane. Każdy z Was może się zwracać do mnie, gdy będzie potrzebował pomocy i wsparcia. Dołożę wszelkich starań, aby znaleźć dobry i pokojowy sposób rozwiązania wszelkich problemów.

Zapraszam w każdą środę i czwartek do pokoju nr 11 (parter) na długich przerwach lub też w godzinach mojej pracy:

Pn     godz. 830 - 1430

Śr    godz. 830 - 1700

Pt    godz. 830 - 1400

Telefon: (89) 526 79 91 wew. 26.

 

Ważne telefony:

800 080 222 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci,młodzieży, rodziców i pedagogów,Fundacja „Itaka”.
116 111 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, „Fundacja Dzieci Niczyje”,czynny codziennie w godzinach od 12.00 do 2.00.

116 123 – telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym.

800 12 12 12 – dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Można dzwonić po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy, zgłosić problem i pozostawić swój numer kontaktowy, aby pracownik telefonu zaufania oddzwonił.

600 070 717 – telefon zaufania dla osób doświadczających przemocy.

Wszelkie informacje dotyczące praw dziecka znajdziesz na stronie Rzecznika Praw Dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka – Mikołaj Pawlak
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
Telefon: (22) 583 66 00
Fax: (22) 583 66 96

 

 1. Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy:

 • przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole;
  zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli;
  w dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego;
  egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów;
  proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów;
  załatwianie indywidualnych skarg i wniosków;
  uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.
 1. Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

 • informowanie uczniów i ich rodziców o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia;
  interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych;
  przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego z własnej inicjatywy (bez wniosku) w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia oraz inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia;
  sprawowanie kontroli nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo;
  sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole;
  składanie sprawozdania ze swojej działalności przed radą pedagogiczną.
 1. Sposoby działania Rzecznika Praw Ucznia:

 • przeprowadzanie rozmów z nauczycielem uczestniczącym w sporze lub mającym informacje na temat zaistniałego problemu;
 • współpraca i współdziałanie ze specjalistami (np. pedagogiem, prawnikiem) w celu prowadzenia programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym;
 • organizowanie mediacji pomiędzy stronami sporu przy udziale rodziców i innych nauczycieli za zgodą ucznia;
 • inicjowanie działań w ZSEH na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

§ 23

 1. Rzecznik Praw Ucznia prowadzi postępowanie w sprawach spornych pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami i nauczycielami.

 2. Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.

 3. Postępowanie w sprawach spornych wszczyna się na ustny lub pisemny wniosek zgłoszony do Rzecznika Praw Ucznia przez stronę sporu lub rodzica ucznia.

 4. W sprawach spornych uczeń – uczeń Rzecznik Praw Ucznia obowiązany jest do:

 • zapoznania się z wyjaśnieniami stron sporu;
 • podjęcia mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy;
 • skierowania sprawy do pedagoga szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu;
 • zasięgnięcia opinii pedagoga szkolnego lub rady pedagogicznej;
 • przedstawienia wyników postępowania dyrektorowi ZSEH, który podejmuje ostateczną decyzję o ewentualnych konsekwencjach dyscyplinarnych lub o sposobie rozwiązania sporu.
 1. W sprawach spornych uczeń – nauczyciel Rzecznik Praw Ucznia zobowiązany jest do:

zapoznania się z wyjaśnieniami stron sporu;
podjęcia mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy;
skierowania sprawy do pedagoga szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu;
zasięgnięcia opinii pedagoga szkolnego lub rady pedagogicznej;
przedstawienia wyników postępowania dyrektorowi ZSEH, który podejmuje ostateczną decyzję o ewentualnych konsekwencjach dyscyplinarnych lub o sposobie rozwiązania sporu.

 1. Rzecznik Praw Ucznia ma obowiązek bieżącego informowania stron sporu
  o podjętych przez siebie działaniach.

Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika Praw Ucznia, w związku z pełnieniem funkcji, objęte są poufnością.

Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.

 

TWOJE PRAWA – Uczeń ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia oraz wszechstronnego rozwoju osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 2. Postrzegania go w kategoriach podmiotowości, poszanowania godności, wolności, niepowtarzalności i prywatności.
 3. Swobodnego wyrażania własnych podglądów i przekonań oraz prezentowania własnego zdania, jeśli nie narusza to dobra innych osób.
 4. Poszanowania światopoglądu, wyznania oraz wolności sumienia.
 5. Równego i sprawiedliwego traktowania, wolnego od poniżających czy dyskryminujących zachowań.
 6. Rozwoju osobistych zainteresowań, zdolności i talentów oraz prezentowania swych umiejętności podczas imprez organizowanych w szkole i poza nią.
 7. Kształtowania umiejętności pracy zespołowej, umiejętności organizacyjnych oraz budowania samorządności.
 8. Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.
 9. Sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny swojej pracy oraz znajomości ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, a także pomocy w przypadku trudności w opanowaniu materiału programowego.
 10. Pomocy ze strony nauczycieli w przygotowaniu do reprezentowania szkoły w olimpiadach i konkursach.
 11. Rzetelnej informacji o programach nauczania, wymaganiach edukacyjnych, kryteriach oceny zachowania i sposobach oceniania wiadomości i umiejętności.
 12. Uzyskania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauczania przez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb oraz w celu umożliwienia mu rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań.
 13. Korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 14. Wpływu na życie szkoły, do której uczęszcza, poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie szkoły.
 15. Korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych.
 16. Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.
 17. Składania skarg i zażaleń na nauczycieli w sytuacjach naruszania przez nich praw ucznia.
 18. Warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, ochronę i poszanowanie jego godności oraz bezpiecznej organizacji wycieczek szkolnych.
 19. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, udokumentowana pozaszkolna działalność społeczna jest traktowana na równi z działalnością społeczną w ZSEH.

Pamiętaj – masz też obowiązki!!!

Drogi Uczniu!
Nie jesteś sam. Nie zamykaj się ze swoim problemem.

Pamiętaj, że dla mnie jesteś najważniejszy i dołożę wszelkich starań, by rozwiązać Twój problem.