Wizja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych
im Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie

     Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie sprosta wymogom XXI wieku w sferze kształcenia i wychowania, zapewniając swym absolwentom szansę kariery społecznej, zawodowej, obywatelskiej i rodzinnej.

     Będziemy realizować to zadanie poprzez współpracę z szeroko pojętym środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym, a szczególnie z pracodawcami. Chcemy, by nasza szkoła:

 • zajmowała czołowe miejsce w rankingu szkół osiągających wysokie standardy jakości pracy;
 • posiadała bogato wyposażone klasopracownie, które pozwolą efektywnie kształcić i doskonalić umiejętności zawodowe, ogólnoprzedmiotowe i językowe uczniów, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców, zapotrzebowaniem i dynamiką rynku oraz wymaganiami egzaminacyjnymi;
 • posiadała wykształconą kadrę potrafiącą sprostać trudnym zadaniom współczesnego świata, zachowującą najwyższe standardy w zakresie przygotowania uczniów do egzaminów, ale także wspierającą młodzież w mierzeniu się z problemami dzisiejszej rzeczywistości;
 • stwarzała każdemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju wg jego indywidualnych możliwości, wspierając osoby mające trudności w nauce oraz szczególnie uzdolnione;
 • uczyła młodzież szacunku dla historii, tradycji i obyczajów w wymiarze szkolnym, regionalnym i narodowym oraz promowania „naszej małej ojczyzny w zjednoczonej Europie”;
 • budowała życzliwą i bezpieczną szkołę, która daje możliwość wszechstronnego rozwoju, przygotowując uczniów do samodzielnej pracy i dalszego kształcenia oraz spełnienia się poprzez pielęgnowanie własnej indywidualności;
 • wspierała rozwój samorządności i przedsiębiorczości młodzieży, która otwiera się na potrzeby środowiska lokalnego oraz wymianę doświadczeń w kraju i za granicą;
 • zachęcała młodzież do zdobywania wiedzy, motywowała do nauki, oferując atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne;
 • uczyła tolerancji, życzliwości i poszanowania człowieka, kierując się wartościami uniwersalnymi, takimi jak mądrość, uczciwość i odpowiedzialność;
 • zapewniała opiekę pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego oraz pielęgniarki.

  Powyższe założenia pozwoliły zbudować profil absolwenta Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych, który:posiada rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności, odnajdzie się na rynku pracy, umie założyć i prowadzić własną firmę, stwarzając miejsca zatrudnienia dla siebie i innych;

 • posiądzie rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności, odnajdzie się na rynku pracy, będzie umiał założyć i prowadzić własną firmę, stwarzając miejsca zatrudnienia dla siebie i innych;
 • dzięki umiejętnościom zawodowym i znajomości języków obcych będzie skutecznie konkurował z innymi pracownikami na polskich i zagranicznych rynkach pracy;
 • postrzegany będzie jako pracownik kompetentny, solidny i uczciwy oraz ustawicznie się rozwijający;
 • będzie przygotowany do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach, tak polskich, jak i zagranicznych.

 

Misja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych
im Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie

     Misją szkoły jest organizowanie nowoczesnej i efektywnej edukacji, zapewnienie uczniom rzetelnego wykształcenia teoretycznego i praktycznego, które pozwoli im, jako absolwentom, na kontynuowanie nauki i podnoszenie swoich umiejętności oraz na osiąganie sukcesów zawodowych.

     Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych szczególny nacisk kładzie na praktyczną stronę edukacji zawodowej poprzez staranny dobór pracodawców organizujących naukę zawodu oraz staże w ramach programu Erasmus.

     W sferze wychowania priorytetem jest kształtowanie postaw patriotycznych, których fundament stanowią uniwersalne wartości ujęte w Pięciu Prawdach Polaków. Symbolizują  one działalność Polaków spod Znaku Rodła, naszych patronów, wyznaczają także kierunek dążeń całej szkolnej społeczności. Ten etos nakazuje szacunek dla tradycji historycznej i dokonań minionych pokoleń.

     Ważnym zadaniem dla wychowawców i nauczycieli będzie podejmowanie działań ukierunkowanych na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa podopiecznych, zarówno w sferze  psychicznej, jak i fizycznej.