Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://zseh.pl/

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

  • Data publikacji strony internetowej: 1999-09-20.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie znaczące elementy animowane lub dźwiękowe posiadają odpowiedni opis (tytuł) wyjaśniający co przedstawiają lub czego dotyczą, nie ma ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce, linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze, wyróżnienie wizualne linków nie jest utrzymane, nie wszystkie multimedialne elementy wizualne zawierające ścieżkę dźwiękową posiadają poprawnie sformułowane napisy dla niesłyszących zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań, zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. strona nie spełnia wytycznych dotyczących dostępności stron internetowych WCAG 2.1 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zdzisław Niewiadomski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 895 277 991. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Paderewskiego, prowadzą do niego schody. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto jest jeszcze dostępne dla uczniów i pracowników dwa wejścia z tyłu budynku. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Sekretariat, gabinet Dyrektora szkoły znajdują się na parterze budynku. Do wyżej wskazanych pomieszczeń nie prowadzą schody. Pomieszczenia administracyjne Szkoły znajdują się na pierwszym piętrze. Z korytarza na parterze jest dostęp tylko do części sal lekcyjnych. Do pozostałych sal prowadzą schody. W budynku na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Budynek posiada trzy klatki schodowe. Budynek nie posiada wind. Na parterze budynku dostępne są dwie toalety (damska i męska) dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych: nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. W szkole jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.