Celem Konkursu Granowego jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Do aplikowania w naborze uprawniona jest gmina, której wniosek zostanie sporządzony w oparciu o oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia, który:

  • zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • jest członkiem rodziny, w której krewny w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  • nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wzory oświadczeń:

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę
OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę.

Link do strony Konkursu Grantowego: Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Oświadczenia należy złożyć do szkoły, która przekaże je zbiorczo do Wydział Edukacji w terminie do 25 października 2021 r.