Pomoc dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej

 1. Rodzice uczniów zamieszkałych w Olsztynie mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego do 15 września 2015 r. w skretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego. Uczniowie zameldowani w innych gminach mogą zwrócić się do swoich urzędów.
 2. Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny wynosi 456 zł netto (od 1 października kryterium dochodowe rośnie do kwoty 514 zł netto).
 3. Podstawą do przyznania stypendium jest:
  -prawidłowo wypełniony wniosek,
  -oświadczenie o osiągniętych dochodach netto w sierpniu 2015 r,.
  -oświadczenie potwierdzające otrzymanie informacji o terminie wydania decyzji administracyjnej.
 4. Druki dokumentów można pobrać w sekretariacie szkoły.

Pomoc dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wyprawka) - niezależnie od miejsca zamieszkania

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych (wyprawka) obejmuje uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej).
 2. Rodzice uczniów składają do 7 września 2015 wnioski o wyprawkę szkolną wraz z kopią w/w orzeczenia u pedagoga szkolnego.

 Pomoc dla uczniów klas czwartych technikum (wyprawka)  - niezależnie od miejsca zamieszkania

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych klas czwartych technikum (wyprawka). Obowiązuje kryterium dochodowe do 574 zł netto na członka rodziny.
 2. Rodzice uczniów składają do 7 września 2015 wnioski o wyprawkę szkolną wraz z kopią w/w orzeczenia u pedagoga szkolnego.

Pozostali uczniowie -  - niezależnie od miejsca zamieszkania

Uczniowie z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej mogą być zwolnieni z opłaty za ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. W tym celu rodzice proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły.

Dokumenty do pobrania:

Stypendium szkolne

 1. Wniosek o stypendium
 2. Oświadczenie o dochodach do wniosku o stypendium
 3. Oświadczenie potwierdzające otrzymanie informacji o terminie wydania decyzji administracyjnej

Wyprawka

 1. Wniosek i oświadczenie o dochodach do wyprawki szkolnej